Brigado.cz

Podmínky

Základní ustanovení

1. Projekt Brigado je internetový projekt dostupný na internetové adrese www.brigado.cz, který se věnuje poskytování marketingových služeb uživatelům, kteří za plnění úkolů získávají odměnu, která jim po splnění všeobecných smluvních podmínek bude vyplacena.
2. Zprostředkovatelem je provozovatel projektu Brigado, tedy společnost Wildmax s. r. o., IČ: 07015852, se sídlem Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 293080. Zprostředkovatel v rámci projektu Brigado poskytuje klientům marketingové služby.
3. Uživatel je fyzická osoba starší 15 let, se způsobilostí k právním úkonům, která se zapojila do projektu Brigado, zaregistrovala si uživatelský účet a věnuje se plnění zadaných úkolů.
4. Zadavatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o služby zprostředkovatele v oblasti reklamy a marketingu, přičemž zprostředkovatel pro zadavatele vyvíjí marketingovou činnost směřovanou vůči uživatelům.

Registrace

1. Uživatel se zaregistruje pomocí svého Facebook nebo Google účtu.
2. Uživatel uvede svoji emailovou adresu, na kterou mu bude zaslán aktivační email.
3. Uživatel smí mít na portálu Brigado.cz pouze jeden účet.

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele od okamžiku jeho registrace.
2. Ochrana osobních údajů uživatele je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Uživatel souhlasí se zpracováním údajů, které uvedl (tj. s jejich shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupňováním, úpravou nebo pozměňováním, vyhledáváním, používáním, předáváním, šířením, uchováváním, tříděním nebo kombinováním, blokováním a likvidací) v rozsahu emailové adresy, pohlaví a obce, ve které má uživatel trvalé bydliště a k účelu pro zasílání reklamních emailů a dotazníků, jakož i pro účely vyplácení odměny. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
4. Uživatel je povinen uvádět své údaje správně, pravdivě a přesně, stejně tak je povinen informovat bez zbytečného odkladu o změně těchto údajů provozovatele.
5. Uživatel si je vědom toho, že své údaje poskytl dobrovolně.
6. Provozovatel, jako správce osobních údajů, může pověřit zpracováním třetí osobu jako zpracovatele.
7. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje jen v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
8. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů provozovatelem odvolat písemným oznámením doručeným provozovateli a byl informován o jeho právech podle § 12 a § 21 uvedeného zákona, zejména svého práva být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě provozovatel zpracovává a práva na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů.
9. Bude-li se uživatel domnívat, že provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či ochranou soukromého a osobního života uživatele, je oprávněn požádat provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poruší-li Uživatel smluvní podmínky, například tím, že si zřídí více Uživatelských účtů nebo uvede nepravdivé údaje, má Poskytovatel právo tento uživatelský účet zrušit i s nastřádanými body.
2. Provozovatel není povinen zadávat uživateli určitý minimální počet úkolů. Počet provozovatelem zadaných úkolů se odvíjí od aktivity a spolehlivosti uživatele, jakož i reklamní činnosti poptávané po provozovateli.
3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné výpadky, chyby či nefunkčnost systému.
4. Poskytovatel také neručí za případné vzniklé škody, za jakékoli ztráty dat, zisků či příjmů při využívání systému Brigado.

Platby

1. Provozovatel určuje konkrétní výši odměny, která náleží uživateli za vykonanou práci.
2. Výše odměny bude vždy uvedena u každého úkolu.
3. Vznikne-li uživateli právo čerpat odměnu a uživatel na svém uživatelském účtu zvolí možnost čerpat odměnu, je provozovatel povinen převést do 30 pracovních dní příslušnou částku na bankovní účet zadaný uživatelem.
4. Po vyplacení odměny se celková odměna na uživatelském účtu sníží o vyplacenou částku.
5. Podmínkou čerpání provize je uskutečnění minimální hodnoty 200,- Kč.
6. Jedná se o příležitostný příjem dle § 10 Ostatní příjmy odst.1, písm. a) Zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb, který do roční výše 30.000,- Kč nepodléhá zdanění. Pokud by celková výše Vašich příjmů za kalendářní rok za tuto činnost (plnění zadaných úkolů) překročila v úhrnu částku 30.000,- Kč, tak by byla daňová povinnost plně na Vaší zodpovědnosti.
7.Platba pomocí faktury:
Pokud zůstatek na účtu uživatele překročí částku uvedenou výše, má uživatel možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého účtu. Na základě žádosti uživatele o zaslání peněžní částky fakturou se v profilu uživatele zobrazí daná akce, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může uživatel fakturovat. Pokud uživatel nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě jiného druhu výplaty.
8.Platby v kryptoměnách:
•Můžete jako způsob vyplacení zvolit též platbu v Bitcoinu. Po zadání své bitcoinové peněženky, na kterou vám bude vyplacena příslušná částka.
9.Odměna Produktem:
• Odměny za provedené interakce určuje provozovatel. Odměny jsou zpravidla nepeněžní. Odměna je poskytnuta webovým rozhraním Brigado.cz za získané body způsobem, který určí webové rozhraní.
• Uživatel si také může vybrat nebo nechat prolevnit produkt či službu u našich partnerských e-shopů.
• Provozovatel neurčuje druh odměny a neodpovídá za to, že je v souladu se zákonem nebo že je možné ji poskytnout. Zjistí-li uživatel, že odměna je nezákonná nebo ji z jiného důvodu není možné poskytnout nebo zjevně nebude poskytnuta, nahlásí to provozovateli.
• Je-li uživatel za účelem vybrání odměny vydána listina (voucher), nejde o cenný papír, pouze o listinu k prokázání nároku na danou odměnu.
10.Příspěvek na charitu:
Uživatel si zvolí organizaci, které chce prostřednictvím služby věnovat částku přes Brigado.cz. Tímto výběrem uživatel jasně a bez pochyb označí, že si zvolil organizaci a této organizaci má být darována částka. Zvolení se provádí vždy pro jednu konkrétní organizaci. Zvolit lze pouze organizaci schválenou na Brigado.cz. Poukázání částky na účet organizace je pomocí daru, kterému předchází darovací smlouva. Organizace je povinna částku daru řádně zdanit a vyúčtovat.

Účást v soutěžích


1. U každé ze soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, název pořadatele, způsob výběru výherců, či další dodatečné podmínky. V průběhu trvání soutěže se jí mohou uživatelé zúčastnit pomocí svých bodů nebo podle dalších zveřejněných podmínek.
2. Výhercem soutěže se stane účastník, který splnil podmínky uvedené u této konkrétní soutěže (správné odpovědi, pořadí soutěžícího, hlasování poroty, losování, atp).
3. Výherci jsou v závislosti na nastavení osobních preferencí informováni o své výhře prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
4. Některé soutěže můžou mít doplňující nebo omezující požadavky na výherce. Jedná se například o výhry tabákových či alkoholických výrobků, zapůjčení automobilu atp. Výherce, který nesplňuje všeobecné právní požadavky k získání takové výhry, může výhru převést písemným, notářsky ověřeným prohlášením na jinou osobu která tyto požadavky splňuje, nebo za něj může výhru převzít jeho zákonný zástupce.
5. Výhry jsou zasílány pouze v rámci území České Republiky a to na adresy výherců uvedených při registraci nejpozději do 1 měsíce od data slosování, přičemž u některých výher může být účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 1 měsíce připravena k osobnímu vyzvednutí v sídle provozovatele. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
6. Pokud není pořadatelem soutěže přímo provozovatel, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany pořadatele soutěže.
7. Pořadatel nebo provozovatel neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou, ani za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.
8. Výhry jsou právně nevymahatelné.

Práva a povinnosti klientů

1. Brigado.cz nabízí klientům za poplatek marketingové a propagační služby, a to podle kritérií nabízených provozovatelem.
2. Výši a splatnost poplatků za konkrétní službu či služby stanoví provozovatel a informuje o ní klienty v rámci svého ceníku.
3. Není-li dohodnuto něco jiného, je služba poskytována tak, že klient předá provozovateli prostřednictvím rozhraní Brigado.cz či jiným dohodnutým způsobem své požadavky ve formátu vyžadovaném provozovatelem.
4. Za propagovaný obsah odpovídá výhradně klient, který je povinen zajistit i jeho povinné náležitosti dle platných právních předpisů. V případě, že je obsah v rozporu s právními předpisy nebo těmito podmínkami, je provozovatel oprávněn jeho požadavek odmítnout.
5. O plnění zadaných požadavků informuje provozovatel klienta prostřednictvím rozhraní Brigado.cz, nedohodnou-li se klient a provozovatel jinak.
6. Klient není oprávněn požadovat zpřístupnění konkrétního obsahu databáze uživatelů, nedohodnou-li se klient a provozovatel jinak.

Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel nenese odpovědnost za webové prezentace jiných subjektů, na něž internetový portál odkazuje.
2. Provozovatel je oprávněn všeobecné smluvní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.
3. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti 21. 9. 2018.